Аптека 1 - онлайн аптека
Online Аптека за пациенти, лекари по
дентална медицина, лекари и фармацевти
 

Абонирайте се за нашия E-mail бюлетин
Вие сте в: Начало / Правна рамка

Правна рамка

Тези правила и условия, които четете представляват договореност между Вас и Аптеката за ползване на www.apteka1.eu  и всичко свързано с това като : информация, условия за разглеждане, регистриране, поръчване, заплащане, доставяне, отказване и връщане на стока която получавате чрез него, гаранции за поръчана и доставена стока, редът за упражняване на рекламации и връщане. С влизането си в www.apteka1.eu  и ползването на сайта и информацията в него Вие се съгласявате, че сте запознати и приемате условията които сме записали в тази Правна рамка.
Моля Ви , ние препоръчваме, в случай, че не приемате и не искате да се договаряте и спазвате тази  Правна рамка, прекратете използването на www.apteka1.eu !
В случай, че смятате за  нарушени  Вашите потребителски права по Закона за защита на потребителите или други закони в РБ късаещи настоящата материя, имате право да сигнализирате Комисията за защита на потребителите на телефон 0700 111 22.
      1.Обща информация:
Съгласно ЗЛПХМ ..Чл. 234. (1) Забранява се продажбата на лекарствени продукти чрез автомати, освен на лекарствените продукти, посочени в списък, определен в наредбата по чл. 219, ал. 2.
(4) Забранява се продажба по интернет на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.
(5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) Лекарствени продукти без лекарско предписание могат да се продават по интернет само от аптека или дрогерия, получили разрешение при условията и по реда на този закон и на наредбата по чл. 219, ал. 2, съответно по чл. 243.
(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 02.01.2013 г.) Аптеките и дрогериите по ал. 5 публикуват на интернет страницата, чрез която извършват търговия на лекарствени продукти без лекарско предписание, общо лого, разпознаваемо за целия Европейския съюз.
(7) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 02.01.2013 г.) Изискванията към общото лого по ал. 6 се определят с делегиран акт по чл. 85в, параграф 3 от Директива 2001/83/ЕО.
Съгласно ЗЛПХМ ''Чл. 234а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 02.01.2013 г.) (1) Изпълнителната агенция по лекарствата публикува и поддържа на своята интернет страница:
1. информация за националното законодателство, приложимо за предлагането на лекарствени продукти за продажба по интернет, включително информация относно факта, че могат да съществуват различия между държавите членки по отношение на класификацията на лекарствените продукти и на условията за доставянето им;
2. информация относно целта на общото лого;
3. списък на лицата, предлагащи лекарствени продукти за продажба по интернет, както и адресите на техните интернет страници;
4. обща информация относно рисковете, свързани с лекарствени продукти, доставяни на потребителите чрез интернет в нарушение на наредбата по чл. 234, ал. 5.
(2) Интернет страницата на ИАЛ по ал. 1 е свързана с интернет страницата на Европейската агенция по лекарствата.

Аптека 1 работи в пълно съответствие с изискванията на Наредба 28 на МЗ на аптеките.
Забелжка: Цитираните текстове от нормативни актове са в редакцията им към м.Април, 2016год.
Интернет страницата (сайтът) www.apteka1.eu  е интернет аптека по смисъла на ЗЛПХМ и е собственост на Кооперация Тупси , Асеновград с адрес на управление Асеновград, бул. Ал. Стамболийски 39 , вписано в търговският регистър с ЕИК  BG 000619159, управител – Иван Янчев Иванов, управител на Аптека 1 – маг. фармацевт Стойчо Червенлиев, наричани в тези условия за краткост www.apteka1.eu  или Аптека 1.
Аптека 1  притежава разрешение № 3519/ 20.09.2010г., по смисъла на чл. 228, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеката на дружеството. Аптеката е регистрирана по ЗДДС и работи в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия, Закона за медицинските изделия, Закона за здравето, Закона за храните, Наредба № 47/2004 за изискванията към хранителните добавки и другите нормативни актове, уреждащи предлагането на продуктите, описани в www.apteka1.eu  .
Адрес по регистрация :   България, обл. Пловдив, Асеновград, бул. Ал. Стамболийски 39
Адрес за кореспонденция  : България, обл. Пловдив, Асеновград, бул. Ал. Стамболийски 39, Аптека 1
телефон 0887209927 и 0033162619, е-мейл:   office@apteka1.eu,
лице за контакти:  маг. фармацевт  Стойчо Червенлиев.
Контролът върху дейността на Аптеката и  www.apteka1.eu  се осъществява от Изпълнителната агенция по лекарствата, град София, 1303, ул. Дамян Груев 8, тел. + 359 2 890 3555, факс: + 359 2 8903434.

       2. Търговски взаимоотношения с www.apteka1.eu
Влизайки в  www.apteka1.eu  всеки има  възможност да разглежда, поръчва, закупува и получава  стоки и свързани с тях рекламни и информационни услуги. www.apteka1.eu  и Аптека 1 си запазва правото да публикува и стоки, за които е изрично отбелязано, че не могат да се закупуват.
Начинът на доставка, заплащане и получаване на поръчаната стока, са формулирани в тази Правна рамка и не касаят www.apteka1.eu, и Аптека 1, когато са в задълженията и правомощията на  съответните търговци като посредници или доставчици като е  ясно че Аптека 1  не е и не работи като техен представител. При използването на транспортни и търговски фирми като посредници които не са част от настоящите правила,  възниква самостоятелно правоотношение между Вас и тях. Ето защо Ваше право и задължение е да се запознаете и  проверите условията на тези търговци при ползването на тяхната услуга. www.apteka1.eu и  Аптека 1 не може да следи за изпълнението на задълженията, възникнали за Вас или тях по това правоотношение. С попълването на Вашата информация е  Ваша и  отговорността за верността на информацията за място и срок на доставка, както и за заплащането на сумата към транспортната фирма в случаите, когато има такава. В случай на недоставянето поради невярна информация за място, име или час на доставка може да се породи задължение за Вас да заплатите допълнителни суми за повторна или всяка следваща доставка. В случай, че не желаете да заплащате такива допълнителни суми, за Вас съществува възможността да получите стоката лично или чрез упълномощен представител в следния офис на www.apteka1.eu  България, обл. Пловдив, Асеновград, бул. Ал. Стамболийски 39 Аптека 1 телефон 0887209927 и 0033162619.
www.apteka1.eu не носи отговорност за действията по изпълнението на задълженията на куриерските фирми, които задължения са договорени с  www.apteka1.eu и директно от тях към Вас или от Вас към тях.
Отговорност на Аптека 1 е във връзка с доставката на стоката и предоставянето на транспортната услуга с цел, да Ви бъде доставена стоката при обявените от www.apteka1.eu и договорени с Вас условия. Ние ще изпълним задължението си продуктът да бъде съхраняван и транспортиран в условията за неговата употреба.
С извършването на поръчка за стока  от www.apteka1.eu, Вие влизате в договорно отношение единствено с Аптека 1.
Всички права и задължения на Аптека 1, произтичащи от Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия, както и други цитирани нормативни документи са ясно отразени и разписани  в тази Правна рамка.

www.apteka1.eu  респективно Аптека 1  предлага голямо многообразие от различни услуги и стоки, сред които лекарствени средства (предлагани без рецепта), абсолютно всички фармакопейни, магистрални и др. екстемпорални лекарствени форми /без съдържащи субстанции по лекарско предписание или очни разтвори / хранителни добавки, хомеопатични продукти или продукти, представяни с лечебно въздействие, козметика, и др. Използвайте нашите обратни връзки чрез телефон или мейл за необходимата Ви информация за всички въпроси които могат да възникнат при използването на www.apteka1.eu както и по време и след прием на получените от нас продукти.
Цената на всички продукти които са в www.apteka1.eu е изрично и детайлно посочена в информацията за всеки продукт. Аптека 1  гарантира, че цената, която ще заплатите е равна и съответства напълно с посочената в www.apteka1.eu.
Използването на сайта е пожелателно и информационно дотолкова доколкото не води до задължения за Вас да купите стока, която е налична в сайта или да поръчате извършването на информационна или друга свързана с продажбата на стоки от сайта услуга.

        3. Как да направим  поръчка

Във www.apteka1.eu,   Вие можете да се регистрирате като потребител или да се възползвате без регистрация - като гост. С избирането на вида регистрация Вие се съгласявате с правилата на настоящата Правна рамка и тези условия:
3.1. Нерегистрираните  /Гости/ не получават и-мейл потвърждение на своята поръчка, не натрупват бонус точки и нямат достъп до хронологията на своите поъчки, потвърждението на поръчката става на посочения от клиента телефон.
3.2. Регистрираните потребители получават потвърждение на поръчката по и-мейл, както и по телефон непосредствено преди доставка, натрупват бонус точки, които могат да бъдат използвани за покупки чрез сайта.
3.3.Регистрираните потребители имат възможност да проследят  пълна хронология на техните поръчки в профила си в сайта. Защитата на попълнените от Вас лични данни е гарантирана съгласно Правната рамка в раздел  „Зашита на личните данни” .
3.4. www.apteka1.eu   ви напомня, че вие носите отговорността за верността на попълнените от вас данни и предоставената ни от вас информация!
3.5. Цените, които са посочени на сайта за продуктите са окончателни. В случай на промяна на цените от www.apteka1.eu, Аптека 1  извършена след приемане на Вашата поръчка не обвързва нито Вас, нито нас и Вие ще получите стоката срещу заплащането на цената, посочена в направената от Вас поръчка. Цената на доставката и всички транспортни разходи по нея не се включват в цената на лекарствения продукт, закупуван от Аптека 1. Същите са съгласно тарифите на куриерските фирми, които ще я осигурят.
3.6. www.apteka1.eu   и Аптека 1 Ви напомня и предупреждава, че е възможно в резултат на хакерски атаки или злоумишлени действия на трети лица, извършени без наше знание и/или съгласие, съдържанието на сайта да позволи поръчването на стоки от ваше име от трети лица, това се извършва винаги без наше съгласие и ви молим да ни уведомите своевременно, ако такъв случай е налице. В случай, че ако вие не сте поръчвали стока, за вас не възниква никакво задължение за заплащане на каквито и да било суми към Аптека 1. Моля да имате предвид, че в тази случаи аптеката не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, които вие или трети лица сте претърпели, както и за пропуснати ползи в резултат на доставката на стоки, които не сте поръчвали.
3.7. www.apteka1.eu , Аптека 1 Ви уведомява и Вие имате предвид, че в тази случаи по т.3 Аптека 1 не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, които вие или трети лица сте претърпели, както и за пропуснати ползи в резултат на доставката на стоки, които не сте поръчвали.
В случай, че Аптека 1 претърпи вреди в резултат на стока, поръчана от вас за трети лица, вие се задължавате да обезщетите аптеката за всички, понесени от нея вреди.

       4. Приемане и потвърждаване на поръчката
4.1. След потвърждаване с кликване на бутона “Запознах се, съгласен съм и приемам договореността с Правна рамка на www.apteka1.eu , Аптека 1 на Вашата поръчка се счита за приета, при  следните условия:
4.1.1. Поръчката е оформена съгласно изискванията на т. 3 от настоящите общи условия;
4.1.2. www.apteka1.eu , Аптека 1  e  потвърдил Вашата поръчка – виж т. 5 от настоящите общи условия;
4.1.3. Вашето плащане на пълния размер на дължимата сума е получено от Аптека 1 или в случай, че сте приели заплащането да се извърши с наложен платеж  и сте предоставили необходимата информация (адрес за доставка, адрес за издаване на фактура, ДДС регистрация /ако имате  / и трите имена или фирмата на получателя) ще получите е-мейл с информация за извършеното от Вас плащане веднага, както и за случаите, че има разлика в сумата.
4.2. Поръчката,  автоматично се обработва и в случай, че в нея няма грешки, www.apteka1.eu  Ви изпраща е- мейл с потвърждение, ако сте се регистрирали в системата ни съгласно т.3. В случаите на, поръчки на стоки при условията на наложен платеж, и/или в случаите, без да се регистрирате като потребител на сайта, то за потвърждаването на поръчката е задължително да предоставите и телефон, на който да потвърдим за извършената поръчка. В случай, че телефонният номер е на територията на Република България, разходите са за сметка на www.apteka1.eu.
4.3. Приемането на заявката и отпускането на лекарствения продукт се извършва от магистър- фармацевт. При потвърждаване на заявката същият дава необходимата консултация на български език, поискана от потребителя.

       5. Плащания
Плащането можете да извършите по следните начини:
•    По банков път по следната банкова сметка:  IBAN BG82UNCR75271000710616    BIC :UNCRBGSF   Уникредит Булбанк .
•    По електронен път чрез epay.bg.
•    С кредитна или дебитна карта. В случай, че изберете този начин на плащане, то плащането се извършва след отваряне на самостоятелен прозорец. В този случай трябва да спазвате условията на съответния сайт при извършване на плащането.
•    С наложен платеж. Плащането се извършва на куриера при получаването на стоката. В случай, че Вие не заплатите поръчаната стока, то куриерът няма да Ви предостави стоката.


      6. Доставка
Ние доставяме стоката чрез следните куриери:
Еконт Експрес ООД (http://www.econt.com/), Спиди АД    (http://www.speedy.bg/index.php?button_id=550), Европът 2000 АД (www.evropat.bg).
Цените за доставка на всяка от куриерските фирми са дадени на техните страници. Важат тези цени, които са изписани на сайтовете на съответния превозвач, като те могат да бъдат променяни от куриерските фирми без предизвестие.Моля да имате предвид, че Вие като потребител и куриерската фирма влизате в самостоятелно правоотношение относно извършването на транспортната услуга и Аптеката действа единствено като Ваш представител при поръчването на доставката на стоката.
Подробна информация за тарифите на съответната куриерска фирма и другите условия на извършваната от куриерската фирма услуга, можете да намерите на страниците на съответните фирми (виж линковете от имената на фирмите). С поръчването на стоката Вие потвърждавате Вашето изрично съгласие изпълнението на транспортната услуга да започне преди получаването на договора за доставка.

      7. Гаранция за стоката и рекламации
7.1. www.apteka1.eu , Аптека 1 ще Ви достави стоката, поръчана от Вас във Вашата поръчка в поръчаното от Вас количество.
7.1.1. www.apteka1.eu , Аптека 1 гарантира, че в случай на разлики между  изпратената стока, и поръчаната от Вас, което разминаване е констатирано при доставянето и се прояви до 14 дни от получаването на  стоката, то ние ще отстраним несъответствието изцяло за наша сметка в срок до 3 дни от деня, в който получим Вашата рекламация. 7.1.2. Рекламации се правят от Вас или от упълномощено от Вас лице или на място в Аптека 1  или се изпращат на електронната поща на www.apteka1.eu, посочени в този сайт или на адреса на Аптека 1, посочен в началото на тази Правна рамка.
7.1.3. Рекламацията се счита за получена в деня на постъпването й в пощата или в електронната поща на www.apteka1.eu и при условие, че се получи  стоката, предмет на рекламацията, във вида, в който сте я получили – виж по-долу т. 8.1.6.
7.1.4. Рекламацията трябва да съдържа: Вашето име, датата и номера на поръчката, датата на получаване на стоката, видът на несъответствието и адресът, на който да бъде изпратена новата стока или начинът, по който желаете да получаването заменените продукти.
7.1.5. В случай на несъответствие на доставената стока с договора за продажба, Вие имате право да предявите рекламация, и да поискате доставка на стока, отговаряща напълно на поръчаната от Вас.
В случай на доказана вина на www.apteka1.eu за допуснатото несъответствие всички разноски по връщането на стоката и по привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба, включително разходите по новата доставка на стоката, са за сметка на Аптека 1. Във всички други случаи условията за подмяна се договарят между страните.
7.1.6.  Рекламаците свързани със стоката предмет на конкретна доставка от www.apteka1.eu се приемат, в случай, че стоката не е използвана и не е променяна по какъвто и да било начин, а именно:
- опаковката й не е нарушена по какъвто и да било начин (за опаковка не се считат пликовете и другите опаковъчни материали, използвани за превоза на стоката, различни от фабричната опаковка на стоката);
- не е употребявана;
- няма видими промени от стандартният вид на продукта;
Задължение на получателят е да съхранява стоката с грижата на добър стопанин и съобразно инструкциите за съхранение на производителя до датата на връщането й на Аптека 1.
7.1.7. Рекламация на стоката не се приема, в случай, че стоката е с изтекъл срок на годност.

         8. Отказ от договор. Връщане на стока.
8.1. В случай, че не сте поръчали лекарствен продукт или стоки, отговарящи на случаите, описани в чл.57 от ЗЗП и/или все още не сте получили стоката, Вие имате право да се откажете от сключения с нас договор, без да посочвате причина, без да дължите обезщетение или неустойка и без да заплащате разходи, с изключение на разходите, предвидени по-долу и да върнете поръчаната от Вас стока в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването й.
8.2. За да упражните правото си на отказ от договора, моля да попълните и ни изпратите формата за отказ, или ни изпратете Вашето изрично решение да се откажете от поръчката на е-мейл на www.apteka1.eu. За Вашият отказ от договора, Вие не сте длъжни да посочвате основание.
8.3. Връщането на стоката е допустимо, ако са изпълнени следните условия:
- стоката не е използвана,
- стоката е върната в ненарушен вид и опаковка. Опаковка не включва материалите, използвани за транспортиране на стоката до Вас.
8.4. Транспортните разходи по връщането на стоката са за Ваша сметка. След получаването на стоката от нас, ние ще възстановим платените от Вас суми за стоката. На възстановяване подлежи стойността на стоката, платените от Вас данъци за нея и транспортните разходи, когато изрично сте избрали начин на доставяне на стоките, различен от предлаганите от нас.
 
        9. Получаване
9.1. Получаването на стоки се извършва чрез приемането й от представител на куриерска фирма.
9.2. За получаване се счита и случаят, когато на посочените от Вас час и дата за място на доставка не сте били намерени Вие, член на Вашето семейство или упълномощено от Вас лице, което да я получи.
9.3. Срокът за доставка е в рамките на 24 часа при поръчки направени преди 16,30 часа на работен ден и до три работни дни в пред или почивен ден от приемането на поръчката.
9.4. Максималният срок за приемане-получаване  на стоката е до 30 дни от изпращането на поръчката по предвидения в тези общи условия ред. При получаването на стоката, Вие имате право да я прегледате и в случай, че забележите несъответствия с Вашата поръчка да не я приемате. В случай, че не я приемете, моля в седем дневен срок да ни уведомите за констатираното от Вас несъответствие. В случай, че констатираното от Вас несъответствие не е налице, то заплатените от Вас суми не подлежат на възстановяване.
9.5 В случай, че www.apteka1.eu не разполага с поръчаните от Вас стоки в момента на поръчката, Вие имате право да поръчате друга стока на същата цена или да се откажете от договора с цел на възстановяване на плащания, ако сте направили такива.

      10. Отказ на поръчки
10.1. Всяка поръчка може да бъде отказана от момента, в който тя е приета съгласно настоящите общи условия (виж т. 4 от настоящите общи условия) до момента на предаване на поръчаната от вас стока на съответната куриерска фирма като срокът за предаване на стокате до превозвача е в рамките на два часа от приемането на поръчката. В такъв случай всички платени от Вас суми ще Ви бъдат възстановени по посочена от Вас банкова сметка в срок до три работни дни от получаването от наша страна на Вашето заявление за отказ от поръчката и банковата сметка, по която желаете да Ви се върнат парите. Банковите разноски за превода са за Ваша сметка.

      11. Използване на информацията от  www.apteka1.eu 

11.1. Www.apteka1.eu  не е и няма за цел да Ви стимулира да закупите или употребявате стоки, за които даваме информация. Информацията в сайта не е предназначена за самолечение, нито да подпомогне или насърчи такова.
11.2. Www.apteka1.eu  не носи отговорност при предприето самолечение от Ваша страна въз основа на информация, налична или получена от сайта.
11.3. Www.apteka1.eu   не препоръчва използването и не потвърждава качествата на никой от споменатите в сайта продукти, лекарства, здравни заведения, процедури и т.н.
11.4. Www.apteka1.eu  дава възможност  да зададете въпроси чрез е-майл или телефон относно стоки. Отговорите на тези въпроси Ви изпращаме на посочен от Вас мейл или в телефонен разговор с магистър фармацевт, можем да ги публикуваме и на страницата. Предоставената информация в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, давани от квалифициран лекар. Ето защо в името на Вашето здраве и сигурност моля да се консултирате с квалифицирано медицинско лице преди всяка употреба на лекарства или други продукти с лекарствено въздействие, предлагани чрез www.apteka1.eu  или преди да решите да съобразите поведението си с получените отговори, публикуваните в сайта статии, информационни карета, коментари в чатовете в реално време или друга информация, предоставена Ви от сайта.

      12. Достоверност на информацията в www.apteka1.eu 
12.1. Ползването на данните и информацията, съдържаща се в www.apteka1.eu  е по инициатива, желание, за сметка на  риска и отговорноста на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право – Кооперация Тупси по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за информацията която получава използува или интерпретира като точност, пълнота и полезност използвайки  www.apteka1.eu .
12.2. www.apteka1.eu  не изключва възможността за пропуски и грешки, закъснения, блокиране на сайта и загуба на всичката или частична информация и/или данни, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.
12.3. www.apteka1.eu  отговаря единствено и само за информацията, налична на сайта.
12.4. www.apteka1.eu  не отговаря за информация, налична в сайтовете, към които нашата страница препраща или рекламира както и не носи и неможе да се предявява отговорност под каквато и да е форма за това.
12.5. www.apteka1.eu  Ви гарантира, че :
12.5.1.    www.apteka1.eu  отговаря за стриктно и точното възпроизвеждане на информацията за стоките, предоставена от производителите.
12.5.2.    www.apteka1.eu  си запазва правото да посочва или не за използваните стоки, имена на производители и/или други източници на информация.
12.5.3.    www.apteka1.eu  отговаря за вярността и актуалността на информацията, в случаите когато тя произхожда от сайта.
12.5.4.    www.apteka1.eu  отговаря за полезността и начинът на използване на информацията от Вас.
12.5.5.    www.apteka1.eu   не отговаря, че своевременно ще бъде обновявана информацията при постъпване на нова информация от производителите.
12.5.6.    www.apteka1.eu  не отговаря за вярността и актуалността на информацията, предоставена  от производителите.
12.5.7.    www.apteka1.eu  не отговаря за вярността на мненията, публикувани на страницата.
12.5.8.    www.apteka1.eu  не отговаря за непрекъснатостта или безпроблемна работа на сайта.
12.5.9.   www.apteka1.eu  не отговаря за наличието на вируси, червеи, троянски коне или друг „лош” софтуер, както и за вреди, които сте понесли от такъв софтуер в резултат от посещението на сайта. Www.apteka1.eu   полага усилия за недопускане на такъв софтуер в сайта, както и своевременно да го премахне в случаите когато това се е случило. Моля, ако сте забелязали такъв софтуер или сте били заразени от него да ни уведомите своевременно, за да имаме възможност да вземем съответните мерки.

       13. Промяна в информацията предоставена в www.apteka1.eu 
Цялата информация е представена във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. В случаите на възникнали въпроси или желаете по-детайлна информация за продукти или услуги и др. от сайта които са променени или заличени както и за друго касаещо дейността на сайта, можете да използвате телефоните или е-майла, посочени в началото на настоящите условия.


       14. Информация, събирана и съхранявана от  www.apteka1.eu 
14.1. Ползването на www.apteka1.eu  не е обвързано и не изисква задължителна регистрация. В случай, че поръчвате стока без да се регистрирате, то моля да имате предвид условията на тази Правна рамка в т.4
14.2. При регистрация е необходимо да получим и съхраним  e-mail адрес и лична парола за достъп. В www.apteka1.eu   имате възможност  единствено и само по ваше желание може споделите информация, която на сайта ще бъде обозначена като „по желание” (или подобно) в рамките на следните данни:
14.2.1. Информация, дефинираща профил на регистриран потребител, включваща собствено и фамилно име, потребителско име, пол, възраст;
14.2.2. Информация за комуникация и контакти – е-mail за контакти, телефонен номер, адрес.
14.3. www.apteka1.eu    aвтоматично събира информация, независимо дали посетителят е регистриран или не във всеки от случаите при които посетителят не желае да се регистрира, за да се възползва от пълната функционалност на сайта, за да разглежда продуктите и цените на сайта, да чете ревюта и да се възползва от приложенията.
14.3.1.    В този случай на 14.3., автоматично се събира информация относно страниците, които се посещават, часа и времето на посещение, колко време е продължило ползването на сайта, колко време е отнело за зареждане на сайта и всяка страница, как точно се ползва, кои продукти и услуги се разглеждат и коя е цената, която е привлякла посетителското внимание, TCP/IP адрес на посетителя, информация за интернет връзката, тип и версия на браузъра, операционна система и платформа, web адреса, който ви е препратил към нас и web адреса, които посещавате след нас. www.apteka1.eu  не събира тази информация с цел да открие самоличността на потребителя, използващ страницата, както и събраната информация не се ползва за подобни цели.
14.3.2.    Информацията на сайта се събира чрез cookies, web маяци и 1х1.gif файлове. Това са малки текстови файлове с уникален номер, които се записват в твърдия диск на вашия компютър при посещение на сайта. Възможно е, но не е задължително, cookies файловете да съдържат информация за потребителското ви име, е-mail адрес, IP адрес и пощенския ви код. Тази технология позволява да покажем параметрите на последните ви търсения и отбележим, кога посещавате нашия сайт. 1х1.gif са малки графики с уникален идентификатор, които като функционалност припокриват приложението на cookies файловете, но в допълнение могат да бъдат използвани за проследяване на онлайн поведението на посетителите в рамките на сайта или да ни информират за това дали сте прочели изпратен от нас e-mail. Други задачи, решавани с тези технологии, са да разберем кои посетители са били вече на сайта, да измерим общия трафик и на отделните дейности, да извършим мониторинг и постоянно подобрение на нашите услуги, персонализираме услугата, както и да се защитим от злонамерени действия. PROGRAMISTI PROWERKA
!!! www.apteka1.eu Ви информира, че  всеки посетител може да спре запаметяването на cookies, web маяци и 1х1.gif файлове като настрои браузъра си. Посетители, отхвърлящи записа на cookies, по технически причини няма да могат да ползват пълната функционалност на сайта.
 
       15. Използване на събраната информация и защита на личните данни
Събираната в www.apteka1.eu  информация се използва за :
15.1.   Надеждно функциониране и използване  на сайта;
15.2.   Предоставяне на желаните от Вас информация и услуги;
15.3.   Персонализиране на услугата съгласно потребителски профил;
15.4.   Комуникация с потребителите и ползватели на сайта;
15.5.   Извършване на проучвания и подобрения в предлаганите от нас услуги, както и установяване и отстраняване на технически нередности;
15.6.   Анализи;
15.7.   Изготвяне на обобщени маркетингови анализи и прогнози , които не разкриват самоличността на ползвателите на сайта;
15.8.   Подаване на необходимата трафик информация към рекламодатели;
15.9.   Определяне на най-използвани и посещавани страници, продукти и оферти;
15.10. Привличане на рекламодатели, благодарение на които услугата ще може да функционира безплатно за всички посетители;
15.11. Като доказателства при решаване на спорове и искове.
15.2. Защитата на личните данни в www.apteka1.eu  е гарантирано  от регистрацията на Кооперация Тупси като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.
15.2.1. Като потребител Вие декларирате, че предоставяте личните си данни доброволно и сте съгласен www.apteka1.eu  да ги използва за целите на Вашето идентифициране за целите на извършването на поръчки и доставки на стоки и за другите цели, посочени в тези общи условия.
15.2.2.  В базата данни на www.apteka1.eu  , Вие получавате пълна защита на личната Ви информация.
В www.apteka1.eu  се  използват предоставени от Вас лични данни, за идентифициране Вашият  достъп до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Www.apteka1.eu  се задължава и гарантира да не се допуска предоставяне на Ваши данни на трети лица, освен в случаите, когато законът ни задължава.
15.2.3.  При регистрирация, www.apteka1.eu  запазва попълнените от Вас данни в база данни и при следващи поръчки, тази информация автоматично излиза в заявката и не е необходимо да я подавате наново, освен в случай, че има промени в нея. Моля да имате предвид, че при попълване на заявката, ако вече сте въвеждали Ваши данни, за актуални се считат последно постъпили от Вас данни и се използват за оформянето на поръчките./ Запазването на данните и използването им при последващи поръчки не означава, че между страните се сключва договор за периодична или постоянна доставка./
15.2.4.  www.apteka1.eu  не носи отговорност за имуществени и неимуществени вреди както и пропуснати ползи, като кражба или загуба на данни (лични и/или други) и информация, в резултат на хакерски атаки и/или злоумишлени действия на трети лица, извършени без знанието и съгласието на www.apteka1.eu  .

        17. Авторско право
17.1.  Кооперация Тупси като собственик на www.apteka1.eu  и съдържанието на сайта, включително съдържанието на тази Правна рамка, е собственик на авторските права с всички запазени права и законни последици в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др.
17.2.  Всички действия свързани с използването –зареждане, отпечатвате на отделни материали, снимки, страници и/или раздели могат да се извършват при спазване на разпоредбите на настоящата Правна рамка.

      18. Ограничения при работа с  www.apteka1.eu 

18.1. Не може да  се възпроизвежда (цялостно или на части), предава по електронен или друг начин, да семодифицира www.apteka1.eu  или информацията, съдържаща се на него, да използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт и/или информацията от него без предварително изрично разрешение на Кооперация Тупси.
18.2.  Всяко ползване, позоваване разпространение  на информация от настоящия сайт трябва да съдържа изрично посочване на източника на информацията, т.е. настоящия www.apteka1.eu  , както и да бъде точно възпроизвеждана и цитирана информацията.
18.3.  Забранено е използването на информация от настоящия сайт или друга такава с цел уронване името престижа или доверието в www.apteka1.eu  и Кооперация Тупси.
18.4.   Никой няма право без  разрешение от Кооперация Тупси да добавя хипервръзки (линкове) към този уеб сайт или към индивидуални продукти или страници в www.apteka1.eu .
18.5.   Във www.apteka1.eu  се показват и  използват  реклами на фирми, които са трета страни, за рекламиране, когато посещавате сайта. Тези и или други фирми могат да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) предоставена от нас относно посещенията Ви в www.apteka1.eu  с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас. В случай от необходимост да се запознаете или да  получите повече информация за това както и да Ви запознаем с какъв избор разполагате, за да не се използват тези данни от съответните рекламни фирми, моля да се свържете с нас.МЕНЮ

За нас
Правна рамка
Контакти
ПРОДУКТИ

За стоматолози
Дерматологични продукти
Грижа за жени
Грижа за мъжа
КОНТАКТИ

GSM 1: 0887 209 927
e-mail: office@apteka1.eu
Аптека Тупси

Български фармацевтичен съюз
Изпълнителна агенция по лекарства
2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни